Vytlačiť

O B S A H
(základná časť)

1. Who are you? - How are you?
Výslovnosť [ə, æ, əu, ŋ, w, v, š, č].
Prítomný čas slovesa "be" (jednotné číslo).
Otázka a zápor slovesa "be" (jednotné číslo).
Neurčitý člen.
Prídavné mená.
Rod v angličtine.
2. My room. - Hello boys.
Výslovnosť[ð, θ, r].
Viazanie
Znelá výslovnosť koncových spoluhlások.
Prítomný čas slovesa "be".
Otázka a zápor množného čísla prítomného času slovesa.
Určitý člen.
Množné číslo podstatných a prídavných mien.
Okazovacie zámená.
3. Who's that?
Výslovnosť [ə:].
Výslovnosť dvojhlások.
Prídych u spoluhlások [p, t, k].
Prítomný čas slovesa "have".
Otázka a zápor slovesa "have".
Privlastňovacie zámená.
Neurčitok a rozkazovací spôsob.
4. What are they doing?
Otvorená a zatvorená slabika.
Priebehový prítomný čas.
Plné a stiahnuté tvary priebehového prítomného času.
Otázka a zápor priebehového prítomného času.
Osobné zámená v predmetovom páde.
5. Our house.
Jednoduchý prítomný čas významových slovies.
Rozdiel medzi jednoduchým a priebehovým prítomným časom.
Základný anglický slovosled oznamovacej vety.
Vyjadrenie slovenského "mnoho, veľa".
6. My daily programme.
Zápor významových slovies.
Tvorenie otázky pomocným slovesom "do".
Tvorenie prísloviek.
Dni týždňa.
7. Asking the way. - In the street. - At the crossing.
Prítomný čas spôsobových slovies "I can", "I must", "I may".
Väzba "there is" + podmet.
Záporný rozkaz 2. osoby.
Tvorenie slov v angličtine.
8. A friendly talk.
Vyjadrenie slovenských pádov v anglických podstatných menách.
Privlastňovací pád.
Vyjadrenie slovenského "však?", "pravda?"
Vynechanie "that" = že.
9. English games. - An ice-hockey match on TV.
Opytovacie zámená.
Vyjadrenie slovenského "koľko".
Otázka bez pomocného "do".
10. Meet my family.
Stupňovanie prídavných mien.
11. A telephone call.
Budúci čas.
Opisy budúceho času.
Postavenie 3. a 4. pádu vo vete.
Zastupujúce zámeno "one".
12. At the railway station. - At the booking office. - On the platform.
Jediný zápor v anglickej vete.
Some , any, no, none.
Určovanie času.
13. Shopping.
Nepočítateľné podstatné mená.
Neurčité zámená.
Opisný rozkazovací spôsob.
14. A trip to the country.
Jednoduchý minulý čas anglických slovies.
Otázka a zápor s "did".
Otázka bez pomocného slovesa "did".
15. In an English restaurant.
Minulé príčastie.
Trpný rod.
Little - a little,   few - a few
16. In London.
Predprítomný čas.
Používanie predprítomného času.
Trpný rod predprítomného času.
Vyjadrenie údivu.
Nepravidelné slovesá.
17. At a birthday party.
Prítomný podmieňovací spôsob.
Podmieňovaci spôsob slovies I CAN, I MAY.
Postavenie predložiek v otázkach.
Zámená zvratné a dôrazové.
18. Shall we go to the post-office? - At the post-office.
Minulý priebehový čas.
Samostatné zámená privlastňovacie.
Nepravidelné slovesá.
19. An evening at home.
Gerundium.
Časové vety.
Vyjadrenie slovenského "pred" a "za" v angličtine.
Nepravidelné slovesá.
20. At a travel agency.
Minulý a budúci čas spôsobových slovies.
Ďalšie významy spôsobových slovies.
Neurčité zámená.
Vyjadrenie slovenského "aj ja", "ani ja" v angličtine.
Nepravidelné slovesá.
21. Health and illness.
Priebehový predprítomný čas.
Väzba "to be" + neurčitok.
Should vo význame "mal by".
Nepravidelné slovesá.
22. A letter.
Vzťažné zámená.
Vyjadrenie slovenského "už" v angličtine.
Vyjadrenie slovenského "ešte".
Budúci čas priebehový.
Nepravidelné slovesá.
23. Arrival at a hotel.
Predminulý čas.
Nepriamy rozkaz.
Väzba "have + podstatné meno".
Nepravidelné slovesá.
24. Going by plane.
Minulý podmieňovací spôsob.
"Radšej" + podmieňovací spôsob.
Predložkové väzby.
Nepravidelné slovesá.
25. Some facts about Great Britain.
Tvorenie slov v angličtine.
Nepravidelné slovesá.
26. At an International fair. - At the tearoom.
Účelové vety.
Väzby s neurčitkom s "to".
Väzby 4. pádu s neurčitkom.
Nepravidelné slovesá.
27. The United States of America.
Rozdiel medzi "say" a "tell".
Rôzne významy "as", "since" a "for".
Nepravidelné slovesá.
28. In a bookshop. - At the watchmaker's. - At the cleaner's. - At the chemist's. - At the barber's. - At the hairdresser's. - At a petrol station.
Významový rozdiel slovies "to do" a "to make".
Väzba "dať si niečo urobiť".
Zlomky.
Číslovky násobné.
Nepravidelné slovesá.
29. One common language.
Stupňovanie prísloviek.
Zosilňovanie 2. stupňa prídavných mien.
Záporné predpony.
30. In invitation to Bratislava.
Prehľad predložiek označujúcich miesto, smer a čas.